Om oss

Vanliga frågor

Filtrera

Hur arbetar Invest Stockholm?

Invest Stockholm erbjuder potentiella investerare information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid deras sida från idé till etableringsbeslut.

Invest Stockholm erbjuder företag som vill växa och etablera sig i Stockholm kostnadsfri, opartisk och kvalificerad information, rådgivning och assistans.

Invest Stockholm verkar, tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer, för att utveckla Stockholm som företagsplats.

Vad är Stockholm Business Alliance (SBA)?

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Hur ser samarbetet ut i Stockholmsregionen?

Samarbetet i regionen sker genom partnerskapet Stockholm Business Alliance. Invest Stockholm har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med de 53 kommunerna genomföra de aktiviteter som beslutats i en gemensam årlig verksamhetsplan.

Samarbetet sker inom området för investeringsfrämjande, marknadsföring och utveckling av näringslivsservice och insatserna riktas i första hand mot följande utvalda branscher:

 • IT och telekom
 • läkemedel-, bio- och medicinteknik
 • automation och robotik
 • miljöteknik
 • finansiella tjänster
 • besöksnäring
 • logistik
 • metaller och gruvdrift

Vad är Visit Stockholm?

Visit Stockholm är Stockholms stads internationella marknadsföringsbolag och ingår i koncernen Stockholm Business Region. Koncernen har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm Business Region utveckla och marknadsföra Stockholm som besöks- och etableringsort. Stockholm Business Region ägs av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

Vad gör Visit Stockholm?

Visit Stockholms uppdrag är utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort. Det görs genom marknads- och PR-aktiviteter på utvalda marknader i Europa, USA och Asien samt genom att värva internationella evenemang, möten och kongresser. Koncernen främjar också förutsättningarna för nya besökare genom strategiska samarbeten inom bland annat flyg, kryssningar, hotell och infrastruktur.

Vem vänder ni er till?

Visit Stockholm vänder sig till den globala resenären som är öppen och värdesätter hållbarhet. Den typiske Stockholmsresenären söker annorlunda upplevelser på genuina resmål. Besökaren är mer resvan och ställer höga krav på tillgänglighet och service. Det är viktigt för besökaren att få vara med om upplevelser som berikar och som ger berättelser att ta med hem efter resan. Besökarna är vana att söka information och boka sin resa på internet.

Inom ramen för målgruppen ”Den globala resenären” riktas marknadsföringen inom affärsresesegmentet inom de branscher som passar Stockholms profil och på de marknader där målgruppen finns.

Inom privatresesegmentet primärt mot yrkesaktiva par som reser utan barn, såkallade DINKs. Här ingår också bearbetningen av Gay and Lesbian- samt kryssningssegmentet. Marknadsföringen sker primärt på de marknader där Visit Sweden har verksamhet.

Vad är Stockholm Convention Bureau?

Stockholm Convention Bureau är Visit Stockholms avdelning för möten och kongresser. Verksamheten drivs i projektform och samfinansieras av staden och besöksnäringen. Avdelningen verkar för att fler möten och kongresser förläggs till Stockholmsregionen. Läs mer »

Vad är Stockholm Event?

Stockholm Event är Visit Stockholm avdelning för evenemang. Verksamheten drivs i projektform och samfinansieras av staden och besöksnäringen. Avdelningen verkar för att fler evenemang förläggs till Stockholmsregionen.
Läs mer »

Vad är Stockholmsstrategin 2020?

Det är Stockholms svar på den nationella strategin för svensk besöksnäring 2020 om att fördubbla turismen. Stockholmsstrategin går ut på fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Stockholms län. I korthet handlar den om att nå 15 miljoner gästnätter samt att öka både antalet anställda samt det turistekonomiska inflödet. 
Initiativtagare tillika styrgrupp för Stockholmsstrategin är Visita, Visit Sweden, Svensk Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga Djurgården (KDI), Öppen Skärgård samt Visit Stockholm. Projektet finansieras av initiativtagarna som ett treårsprojekt. Projektet inleddes år 2011 och avslutas vid årsskiftet 2014-2015. 
Läs mer om Stockholmsstrategin här »

Vad är Skärgårdsstrategin 2020?

Skärgårdsstrategin ingår i Stockholmsstrategin och är ett regionalt samarbete för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Visionen är att bli en året-runt-destination i världsklass. Skärgårdsstrategin jobbar inom tre fokusområden: Skärgård och storstad i samverkan, En hållbar besöksnäring samt Fler och längre säsonger. Parter i arbetet är Visit Stockholm, Haninge kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun, Österåkers kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Öppen Skärgård och Statens Fastighetsverk samt enskilda aktörer i näringslivet som engagerat sig i arbetet.

Läs mer om Skärgårdsstrategin här »

Vad beror den starka turismutvecklingen på?

Framgången är en kombination av ökad tillgänglighet, attraktionskraft och marknadsföring. Med lågprisflygen förändrades resemönstret. Människor gör fler och kortare resor. Det har gynnat städer som Stockholm, som har unika attraktioner och miljö. I Stockholm finns såväl klassiker som Vasamuseet, Skansen, Skärgården och Gamla Stan som nya attraktioner och reseanledningar. Bland dem: Fotografiska, Stieg Larssons Millenniumtriologi, Abba The Museum, Artipelag, Friends och Tele2 Arena och mycket mer. Till Stockholm kommer man också för att uppleva kombinationen växande och trendig stad och den vackra naturen. Vi har inte bara vuxit. Vi har tagit marknadsandelar i det snabbast växande resesegmentet, citybreaks.

Tillsammans med besöksnäringen både regionalt och nationellt verkar SVB för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. SVB arbetar bland annat för fler direktflyg och utökat kommersiellt boende.

Hur påverkar konjunkturväxlingar turismen i Stockholms stad?

Kortsiktigt kan både hög- och lågkonjunktur påverka turismen. I lågkonjunktur tenderar folk att resa till närmarknaderna och göra färre långresor. Generellt sett gör man färre resor i tjänsten. Därför marknadsför vi Stockholm till både privat- och affärsresenärer.

Hur kommer besöksnäringen i Stockholm att utvecklas de närmsta 10 åren?

Framtidens turism påverkas både av faktorer vi kan styra över och andra omvärldsfaktorer. Euromonitor International (IMF) räknar med att det globala resandet kommer att fortsätta att öka. Den globala resetrenden med fler och kortare resor fortsätter. Likaså den digitalt sociala utvecklingen. Besöksnäringen har, via Stockholmsstrategin 2020, satt ett mål att nå 15 miljoner gästnätter år 2020, dvs en ökning med 4 procent årligen.

Vad är Stockholm – The Capital of Scandinavia?

Stockholm – The Capital of Scandinavia är en positionering som sammanfattar Stockholmsregionens styrkor. Det är en paketering av Stockholms image, och ett budskap, inte en avsändare eller en fysisk benämning.

Hur kom positionen Stockholm – The Capital of Scandinavia till?

Beslutet att ta fram en ny positionering fattades 2003 då politikerna i Stockholms Stad under ledning av finansborgarråd, Annika Billström,  ansåg att Stockholm behövde ett starkt varumärke för att mäta sig i den internationella konkurrensen. Julian Stubbs, en brittisk varumärkeskonsult som blivit förälskad i Stockholm, fick uppdraget att hitta en stark position för staden. Positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia lanserades 2005 efter två års strategiarbete.

Vem står bakom Stockholm – The Capital of Scandinavia?

Politiker, tjänstemän, näringsliv och organisationer samt 53 kommuner i regionen har med utgångspunkt från Stockholm - The Capital of Scandinavia en gemensam uttalad ambition om hur regionen vill uppfattas internationellt. Det är Stockholm Business Regions (SBR) uppgift att tillsammans med sina två dotterbolag, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board koordinera, samordna och administrera varumärket.

Varför behöver en stad marknadsföra sig?

Nästan alla städer marknadsför sina fördelar för att locka människor och investeringar. Sådan marknadsföring kallas positionering. Det sker genom att försöka skapa en plats i medvetandet hos målgruppen. Positionering innebär att de unika fördelar som en plats har medvetet förmedlas tillsammans med de värderingar och budskap man vill att platsen ska associeras med. Positionering fungerar som vanlig produktmarknadsföring, den ska vara unik. lätt att komma ihåg och den stäms inte av med konkurrenter innan den lanseras.

För att nå en önskad position krävs det att man är konsekvent och långsiktig. Det är viktigt att positionen fastnar i medvetandet och lämnar avtryck hos mottagaren. Som stad, plats och region har man mycket att vinna på att ha en stark positionering. Att Stockholm blir ett allt mer attraktivt besöksmål och har eftersökt klimat för internationella investerare genererar i sin tur jobb och gör att regionen kan utveckla sin service ytterligare för de som lever här.

Hur marknadsförs Stockholm?

SBR arbetar med samarbetspartners strategiskt och långsiktigt för att sätta Stockholmsregionen på kartan internationellt. Det kan handla om att samla, organisera och erbjuda information till investerare, besökare och journalister eller att tillhandahålla plattformar och mötesplatser för olika slags intressenter. Det sker via personliga kontakter, mässor och seminarier, kampanjer, webbplatser/sociala media, rörligt samt tryckt material, m m.

Varför Capital och Skandinavien?

En svensk översättning av ordet Capital betyder inte bara huvudstad utan även huvudsaklig och betydande. Skandinavien är det för omvärlden mest kända geografiska begreppet för vår region och det framgår bl a av guideböcker, webbplatser och andra beskrivningar.

Vilka argument vilar Stockholm – The Capital of Scandinavia på?

Till grund för budskapet ligger tre huvudargument. Dessa bygger i sin tur på källor, fakta och logiska argument:

 • Central - Stockholm är centralt placerat och är den största staden i Skandinavien
 • Business – Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centrum 
 • Culture – Stockholm är Skandinaviens tongivande kulturstad

Vad har ni för bevis och argument för att positioneringen stämmer?

Stockholm är den mest centralt placerade och största staden i Skandinavien. Det bor 3,5 miljoner invånare i regionen. Här finns 25 universitet och högskolor. Stockholm blev 2010 utnämnd av EU till Europas första miljöhuvudstad. I regionen finns 7 hamnar och 5 internationella flygplatser. Kulturutbudet är stort och upplevelserikt räknat till antal restauranger, evenemang och konserter med flera unika attraktioner som t ex Vasamuseet och Fotografiska.

Stadens besöksnäring blomstrar och står för drygt 40% av hela Skandinaviens besöksnäring. Sist men inte minst är Stockholm känt för att här delas Nobelpriset, Polarpriset och Vattenpriset ut. Dessa är bara några exempel på varför positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia är riktig. Läs mer »

Vilka målgrupper riktas positionen till och varför?

Den riktas internationellt till investerare och etablerare, entreprenörer och företag som vill satsa på regionen. Inom besöksnäringen är målgruppen affärsresenärer, kongress-, evenemangs- och mötesplanerare samt turister. Dessa målgrupper ansvarar SBR och dess dotterbolag för.

När det gäller Stockholmarna själva som målgrupp ligger detta ansvar under Stockholms stad.

Stockholms stad.     

Stockholm Business Region
Box 16282, 103 25 Stockholm / Besöksadress: Drottninggatan 33
Telefon:
08-508 280 00 E-post: info.sbr@stockholm.se